Oświadczenie o ochronie danych

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu danej osoby odbywa się zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi w firmie Weserland GmbH krajowymi przepisami o ochronie danych (federalna ustawa w sprawie dostosowania prawa stosowanego do ochrony danych UE [DSAnpUG-EU]/ federalna ustawa w sprawie ochrony danych osobowych [BDSG]). Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych Weserland GmbH informuje o rodzaju, zakresie i przeznaczeniu przetwarzanych danych osobowych. Ponadto na podstawie deklaracji o ochronie danych użytkownik jest informowany o przysługujących mu prawach.

Ogólnie do korzystania ze strony internetowej nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Aby jednak w poszczególnych przypadkach oferować nasze usługi możemy potrzebować danych osobowych, na przykład w celu przesłania materiałów informacyjnych, zamówionych towarów oraz odpowiedzi na indywidualne zapytania lub rejestracji w naszych usługach online. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma żadnej podstawy prawnej dla takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskujemy zgodę danej osoby.

Firma Weserland GmbH wprowadziła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najbardziej skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i ustawy w sprawie dostosowania prawa stosowanego do ochrony danych UE / ustawy w sprawie ochrony danych osobowych oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Weserland GmbH

Hansastraße 9-17, 30419 Hanower

Telefon: +49 (0)5 11 / 9 79 97-0 faks: +49 (0)5 11 / 9 79 97 70

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo firmy: Roy Schnau, Stefan Bourgeois

Nazwisko i adres specjalisty ds. ochrony danych

Specjalistą ds. ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie jest:

Stephan Toleikis, Thosa-Datenschutz UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)

Hans-Böckler-Allee 26, 30173 Hanower e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących ochrony danych można w każdej chwili zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, do podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Dla przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się ze zobowiązana prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane z powodu żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe osoby, której danej dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego nad wymienionym wyżej interesem, to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie

Pliki cookie i sposób ich wykorzystywania przez nas

Pliki cookie to specjalne znaki identyfikacyjne, które mogą być przesyłane na twardy dysk komputera lub inne urządzenia końcowe, aby nasze systemy mogły np. rozpoznać dane urządzenie.

Pliki cookie są ponadto wykorzystywane przez nas jeszcze do innych celów. Na przykład możemy:

  • rozpoznać automatycznie użytkownika logującego się na naszej stronie internetowej. Daje to możliwość przekazywania odpowiednich zaleceń produktowych i ewentualnie oferowania innych funkcji oraz usług.
  • prezentować na stronie internetowej Weserland GmbH treści, specjalnie dostosowane do zainteresowań użytkownika, w tym reklamy.
  • wykonywać badania i diagnostykę w celu usprawnienia treści, produktów i świadczeń.
  • zapobiegać próbom oszustw.
  • poprawiać bezpieczeństwo.

Zaletą plików cookie jest możliwość korzystania dzięki nim z wielu naszych ofert (usług/funkcji). Jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie lub odrzuci pliki cookie w inny sposób, nie będzie np. możliwości korzystania z pozostałych produktów lub usług wymagających logowania.

Odrzucenie plików cookie: Ustawienia przeglądarki

Funkcja pomocy większości przeglądarek internetowych zawiera objaśnienia, w jaki sposób można uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak można wprowadzić taką informację do przeglądarki, kiedy wprowadzany jest nowy plik cookie lub jak wyłączyć wszystkie wprowadzone pliki cookie. Podobne funkcje jak pliki cookie flash, wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, można wyłączyć lub usunąć przez zmianę ustawień dodatku przeglądarki bądź przez stronę internetową producenta dodatku do przeglądarki.

Ogólne dane i informacje

Oprócz danych osobowych podczas dostępu do naszej strony internetowej częściowo automatycznie zbierane są informacje, których nie można przyporządkować do określonej osoby, np. stosowana przeglądarka, system operacyjny, liczba wizyt itd. Dane te pobieramy wyłącznie do celów statystycznych, aby optymalizować naszą witrynę internetową oraz nadawać jeszcze atrakcyjniejszą formę naszym ofertom internetowym. Zbieranie i zapisywanie odbywa się wyłącznie w postaci anonimowej lub pseudonimowej i uniemożliwia powiązanie z osobą fizyczną.

Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Weserland GmbH przetwarza i zapisuje dane osobowe tylko w okresie niezbędnym do osiągnięcia celu zapisania lub o ile przewidują to ustawodawcy opracowujący dyrektywy i rozporządzenia europejskie bądź inni ustawodawcy w przepisach prawa lub regulacjach, którym podlega Weserland GmbH.

Jeżeli cel zapisywania nie występuje dłużej lub upłynie termin zapisu wyznaczony przez ustawodawców opracowujących dyrektywy i rozporządzenia europejskie bądź innych właściwych ustawodawców, to dane osobowe są blokowane lub usuwane rutynowo bądź zgodnie z przepisami prawa.

Prawa osoby zainteresowanej

Użytkownicy w każdej chwili otrzymują bez podania powodów bezpłatne informacje o zapisanych u nas danych. W każdej chwili mogą oni blokować, poprawiać lub usuwać zebrane przez nas dane oraz sprzeciwić się anonimowemu lub pseudonimowemu zbieraniu i zapisywaniu danych do celów optymalizacji naszej strony internetowej.

Ponadto w każdej chwili mogą odwołać udzieloną nam zgodę na zbieranie danych i wykorzystywanie bez podania powodów. Do momentu odwołania przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.

Na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo złożenia skargi do urzędu nadzoru (na przykład do inspektora ochrony danych dla kraju związkowego Dolna Saksonia), jeżeli jego zdaniem przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

Ochrona danych podczas rekrutacji i w procedurze rekrutacyjnej

Weserland GmbH zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Przetwarzanie może się odbywać drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, kiedy kandydat przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, na przykład przez e-mail. Jeżeli Weserland GmbH zawrze z kandydatem umowę o zatrudnieniu, to przekazane dane zostają zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawa. Jeżeli Weserland GmbH nie zawrze z kandydatem umowy o zatrudnieniu, to dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po przekazaniu decyzji odmownej, o ile usunięcia nie uniemożliwiają inne uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dowodowy w postępowaniu na podstawie federalnej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google Analytics

Na stronie internetowej Weserland GmbH stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywowania anonimizowania IP na tej witrynie adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny, tworzenia raportów o aktywnościach w witrynie oraz do świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywanie pików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Informujemy jednak, że w takiej sytuacji może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić rejestrowanie przez Google danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informujemy, że na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko po skróceniu, aby wykluczyć bezpośrednie powiązanie z osobami.

Więcej informacji o obowiązujących przepisach o ochronie danych Google można sprawdzić na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Cele przetwarzania: Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny, tworzenia raportów o aktywnościach w witrynie oraz do świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny.

Podstawa prawna: Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a RODO.

Odbiorca/kategorie odbiorców: Odbiorcą zebranych danych jest Google.

Przekazywanie do państw trzecich: Dane osobowe są przekazywane do USA zgodnie z porozumieniem EU-US Privacy Shield na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania danych: Przesyłane przez nas pliki cookie, identyfikator użytkownika (np. User-ID) lub identyfikatory reklamowe powiązanych danych są usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych po upływie okresu ich przechowywania następuje automatycznie raz w miesiącu.

Usługa Google Analytics jest dokładniej objaśniona na stronie https://www.google.com/intl/pl/analytics/.

Kontakt

W przypadku innych pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych należy skontaktować się z nami. To samo dotyczy informacji, blokowania, żądania usunięcia i poprawienia danych osobowych, a także odwołania udzielonych zgód.

Social Media

984f500cf9de4519b02b354346eb72e0-facebook-icon-redes-sociales-by-vexels.png         logo_xing_rund_gruen-210x210.png         li.png

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.